English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 返回上一頁

   

記錄類別個人名稱
主標目Sun, Yat-sen, 1866-1925
連接款目孫逸仙, 1866-1925
反見款目Sun, Wen, 1866-1925
, 1866-1925
Sun, I-hsien, 1866-1925
Sun, Chung-shan, 1866-1925
Sun, Zhongshan, 1866-1925
, 1866-1925
Nakayama, Kikori, 1866-1925
Son, Bun, 1866-1925
Sun´, Ven´, 1866-1925
Sun´, IAt-Sen, 1866-1925
Sūn, Yāt Sīn, 1866-1925
Yātsin, Sun, 1866-1925
Son, Mun, 1866-1925
Son, Chūzan, 1866-1925
Sun, Yatsen, 1866-1925
Sun´, IAtsen, 1866-1925
Sunzhongshan, 1866-1925
Son, Issen, 1866-1925
Tôn, D{242}ât Tiên, 1866-1925
Tôn, Trung Son, 1866-1925
Sun, Jat Sen, 1866-1925
Chvan, Yak Cha{231}n, 1866-1925
T{227}n, Văn, 1866-1925
Sun, Yixian, 1866-1925
來源註 Cantlie, J.
Choe, Y.H. Son Mun ŭi saengae wa samminjuŭi, 1980
Wong, J.Y. The origins of an heroic image, 1986
His Izbrannye proizvedeniia, 1985
Shang, M.H. Sun Chung-shan yü Kuo min tang tso pai yen chiu (. ), 1986
Kaisetsu Sanmin shugi, 1929
Trung qu{226}ôc cách m{242}ang s?ư, 1945
Ch?u ngh{228}ia tam dân, 1995
Dr Sun Jat Sen i Komunistička partija Kine, 1997
Dok tā Chvan Yak Cha{231}n nha{231}n̒ ta rut to lhan reʺ 2000
H{242}oc thuy{227}ét và đ{225}Ơi cách m{242}ang c?ua Tôn-D{227}{242}at-Tiên, 1946
Wikipedia, July 21, 2008