English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第146737筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Cai, Yihuai, 1962-
連接款目蔡益懷, 1962-
反見款目Xu, Nanshan
許南山
Achuan, 1962-
阿川, 1962-
Liang, Shan, 1962-
Liangshan, 1962-
梁山, 1962-
Gu, Feng, 1962-
谷風, 1962-
來源註 Xiang xiang Xianggang de fang fa (想象香港的方法), 2005
OCLC database, Aug. 30, 2006
Google, Aug. 30, 2006
His 前塵風月, 1994
香港文學作家傳略, 1996