English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25085筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Cai, Baotian
連接款目蔡保田
反見款目Ts‘ai, Pao-t‘ien
來源註 Chiao yü fa chan yü hsin li chien she, 1982
Chiao yü yen chiu yü fa chan, 1992
學校建築研究, [1984]