English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25091筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Cai, Suisheng
連接款目蔡穗聲
反見款目Ts‘ai, Sui-sheng
來源註 Lao, C.C. Hsiang-kang ch‘eng shih chien she yü kuan li, 1992
勞炯基. 香港城市建設與管理, 1992