English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25123筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Deng, Shaoxing
連接款目鄧紹興
反見款目Teng, Shao-hsing
來源註 His Tang an chien so, 1985 (1987 printing)
其中國檔案分類的演變與發展, 1992