English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25302筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Gong, Fangzhen
連接款目龔方震
反見款目Kung, Fang-chen
來源註 His Jung ho ssu fang wen hua ti chih hui, 1992
其拜占庭的智慧, 1996