English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25316筆

               

記錄類別團體名稱
主標目Shanghai yin yue chu ban she
連接款目上海音樂出版社
反見款目Shang-hai yin yüeh ch‘u pan she
Shang hai yin yue chu ban she
Shanghai Music Publishing House
來源註 Hu chü hsin chü mu ch‘ang ch‘iang hsüan, 1989
Chung-kuo ku cheng ming ch‘ü hui ts‘ui, 1993-
中小學音樂教師手冊, 1997