English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25711筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Daguan
連接款目大觀
反見款目Wuchuheshang
物初和尚
Wuchu Daguanchanshi
物初大觀禪師
Daguanchanshi
大觀禪師
Shi Daguan
釋大觀
Daguan, shi
大觀, 釋
Lu, Wuchu
陸物初
Ciyun
慈雲
來源註 Wuchuheshang yu lu (物初和尚語錄), 1995
Wuchu sheng yu. 1-2 (物初}勝語. 1-2), 2012