English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第35430筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Liu, Yuhong, 1921-
連接款目劉雨虹, 1921-
反見款目Liu, Yü-hung, 1921-
來源註 Huai shih--wo men ti Nan lao shih (懷師--我們的南老師), 1987
His 禪、風水及其他, 1992