English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第42588筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Yang, Aoqing
連接款目楊翱卿
反見款目Yang, Ao-ch‘ing
來源註 廣東科技改革與發展, 1992