English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第431筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Huang, Shen, 1687-1766
連接款目黃慎, 1687-1766
反見款目Huang, Gongmao, 1687-1766
黃恭懋, 1687-1766
Huang, Gongshou, 1687-1766
黃恭壽, 1687-1766
Huang, Yingpiao, 1687-1766
黃癭瓢, 1687-1766
Huang, Juzhuang, 1687-1766
黃菊莊, 1687-1766
Donghaibuyi, 1687-1766
東海布衣, 1687-1766
來源註 Huang Shen, 1979 (subj.)
Li tai ming jen nien li pei chuan tsung piao, 1965
Yingpiaoshanren jiao hu shi chao (癭瓢山人蛟湖詩鈔), 2009
Huang Shen quan ji, 2012
His 黃慎, 1998
畫家網website, Apr. 6, 2005|b(黃慎(1687-1766), 清代著名畫家, 字恭懋, 後已改字恭壽、菊莊, 號癭瓢, 又稱東海布衣. 福建寧化人. 幼家貧, 後長期寓居揚州,賣畫為生. 讀書常有古廟佛殿的長明粉下. 初師上官周, 學工細人物山水. 後變化為粗筆揮寫《八仙星聚圖》、《齧榴戲嬰圖》、《商山四皓圖》、《關山風雪圖》、《滄波釣叟圖》、《東山觴詠圖》、《天硯圖》、《老翁擊圖》、《山谷聽琴圖》等有《蛟湖詩草》)