English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第43142筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Qiao, Shengxi
連接款目喬盛西
反見款目Ch'iao, Sheng-hsi
來源註 廣州地區舊志氣候史料彙編與研究 , 1993