English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第43295筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Guo, Xiling
連接款目郭錫齡
反見款目Kuo, Hsi-ling
來源註 跨向新紀元的抉擇 , 1994