English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第4560筆

               

記錄類別團體名稱
主標目Zhenhai kou hai fang li shi ji nian guan
連接款目鎮海口海防歷史紀念館
反見款目Chen-hai k‘ou hai fang li shih chi nien kuan
Coast Defence History Memorial Zhenhai
來源註 齐康. 镇海口海防历史纪念馆, 1999