English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第6973筆

               

記錄類別叢書/統一題名
主標目Ming Qing shan ben xiao shuo cong kan chu bian. Di 6 ji, Xie xue pian
連接款目明清善本小說叢刊初編. 第 6 輯,. 諧謔篇
反見款目Xie xue pian
諧謔篇
來源註 蘇軾. 東坡先生艾子雜說, [1985]