English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第761筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Itō, Mitsuharu, 1927-
連接款目伊東光晴, 1927-
反見款目‘Itō, Mi{230}chưhāru, 1927-
來源註 Sumiyoi Nihon (住みよい日本), 1964.
Jōhō tsūshin no hatten to NTT no kongo (情報通信の発展と NTT の今後), 1996
Khēn
His 21世紀の世界と日本, 1995