English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第7641筆

               

記錄類別叢書/統一題名
主標目Shi di cong shu
連接款目史地叢書
來源註 Gui yi jun fu yi zhi du chu tan, 2000
馬雪芹. 明清河南農業地理, 1997