English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第84512筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Chen, Yongyuan
連接款目陳永源
反見款目Chen, Yung-yuan
來源註 Zhongguo gu dai tao yong yan jiu te zhan tao yong lun wen ji (中國古代陶俑研究特展陶俑論文集), 1998
Zhu cai liu xia (苧綵流霞), 2001